Förbundets organisation

Syfte

Förbundet för Ekoparken är en sammanslutning av 45 organisationer, som har som ett gemensamt mål, enligt förbundets stadga, ”att bevara och utveckla Ekoparken till en sammanhängande nationell natur- och kulturpark, där skiftande natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald och skönhetsvärden skyddas.” Tre ord i stadgan är mycket betydelsefulla och vägledande för arbetet: Värna, Vårda och Visa.

Medlemmar

Medlemmarna i förbundet utgörs av föreningar. Varje medlemsförening har en representant vid årsmöte och förbundsmöte. De har yttrande- och rösträtt. Enskilda kan vara individuella medlemmar. Individuell medlem kallas till möten och har där yttrande- men inte rösträtt.

Värna-Vårda-Visa.

Förbundets uppgift är att:

Värna
parken från ytterligare skador på dess natur- och kulturvärden. Det tar en mycket stor del av styrelsens och medlemsföreningarnas krafter (se bygglistan!). Detta särskilt som Stockholms kommun ännu inte – lagen trädde i kraft 1 januari 1995 – antagit någon översiktsplan för sin del av parken (Solna kommun har utarbetat en översiktsplan för sin tredjedel av parken, men väntar med fastställandet till dess att Stockholm fastställt sin del.)

Vårda och utveckla parken är det vi helst vill lägga vår tid på. Det finns många naturområden, hus, byggnader och kulturmiljöer som vi vill restaurera och återskapa till glädje för Stockholms-regionens 1,8 miljoner invånare och alla turister.

Visa parken gör vi gärna. Medlemsföreningar ordnar vandringar. Under Kulturhuvudstadsåret 1998 satte vi samman ett program med alla medlemsföreningarnas aktiviteter. Ekoparkens dag har ordnats ett antal gånger av förbundet och av medlemsföreningar. Tillsammans med Stockholms stad har vi framställt en fin karta över parken. Vi arbetar för att förtydliga och förbättra entréerna till parken. Genom en personalunion har vi ett samarbete med Strömma-Kanal-bolaget, som har en intensiv guidningsverksamhet i parken.

Förbundsstämma-Styrelse-Förbundsordförande

Förbundets högsta, beslutande organ är årsmötet. Särskilt förbundsmöte kan hållas på begäran av minst 10 medlemsorganisationer eller på styrelsens kallelse. Vid årsmöte och förbundsmöte har varje medlemsorganisation en röst.

Förbundet leds av en styrelse, bestående av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen leds av en förbundsordförande. Styrelsen och förbundsordföranden väljs av årsmötet. Till sig kan styrelsen adjungera personer för vissa specialuppgifter.

Folkrörelse

Den stora utmaningen för styrelsen är att hålla ihop förbundet med alla dess olika medlemsorganisationer. De har vitt skilda intressen – biologisk mångfald, ridning, segling, kulturhistoria m.m. Men kan vi hålla ihop dessa olika intressen och samtidigt vara ense om Värna-Vårda-Visa – då är förbundet en mycket stark folkrörelse.

Föreningskonferenser

Vanligen håller förbundet två föreningskonferenser per år, en på hösten och en på våren. Vid föreningskonferenserna tas olika ämnen upp: det kan gälla information om lagar, hur förbundet skall ställa sig i kontroversiella frågor, exploateringsplaner eller utvecklingsprojekt. Föreningskonferenserna är inte beslutsföra men betyder i realiteten att föreningarna anger vilken uppfattning förbundet skall driva. Extra förbundsstämma kan hållas då det är viktigt att medlemsorganisationerna ska bestämma förbundets uppfattning.