Pressmeddelande från miljöpartiet i Stockholms stad, 2006-06-15

Tung kritik får mp att vilja ompröva bostadsplaneringen i Hjorthagen

Vid länsstyrelsens presentation av regeringsuppdraget att utveckla Nationalstadsparken uttrycktes behovet att ta ett helhetsgrepp kring stadsplaneringen i Hjorthagen – Värtan – Loudden. Miljöpartiet föreslår nu ett omtag i planeringen med färre bostäder vid Nationalstadsparken och istället prova högre exploateringstal i Värtanområdet.

- Det har vuxit fram en allt högre acceptans för att prova högre hus i Värtan. Samtidigt har stark kritik framförts mot de höga exploateringstalen vid Husarviken och Nationalstadsparken. Vi tror att det är fullt möjligt att ändra planerna utifrån kritiken, utan att det totala antalet bostäder minskar. Därför bör vi nu göra ett omtag i planering av området, säger Åsa Romson (mp)

- Länsstyrelsens redovisning visade behovet av att ta ett helhetsgrepp på hela området. Där ingår att kombinera en funktionsblandad bebyggelse med krav på varsamhet för ekologin och det historiska och kulturella landskapet. Området vid Husarviken har en helt annan karaktär och värden än området vid Värtan. Det bör också återspegla sig i stadsplaneringen, säger Torkel Tigerschiöld (mp)

För ytterligare information

Åsa Romson (mp)

Ledamot i marknämnden

Tel. 070 – 47 29 657

Torkel Tigerschiöld (mp)

Ersättare i marknämnden

Tel. 070 – 600 48 51

 
 
Utlagd 2006-06-20